Surat Al Baqarah ayat 30 ; Tugas hidup manusia


artinya" Dan ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat : "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi".Mereka berkata: "engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan akan menumpahkan darah, Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?". Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". ( QS Al Baqarah : 30 )

Ayat 30 dalam surat Al Baqarah tersebut disusun oleh allah dalam bahasa allegoris (majasi/kiasan) tentang proses awal kejadian manusia beserta karakteristikya, tujuanya adalah supaya mudah difahami. dalam ayat tersebut dikisahkan bahwa para malaikat mengajukan permohonan kepada Allah agar diberi tahu tentang bagaimana sebenarnya makhluk baru yang bernama manusia itu di ciptakan sebagai khalifah, yang pengertianya menurut mereka adalah makhluk yang bebas bertindak dan bebas menentukan.Mereka merasa cemas, jangan-jangan manusia itu bisa berbuat sesuatu yang tidak membawa kemaslahatan di muka bumi, sehingga tidak sesuai dengan tujuan semula terciptanya manusia. Melihat sikap para malaikat seperti itu, maka Allah memberikan ilham (inspirasi) kepada mereka agar tunduk dan pasrah kepada Dzat Yang Maha Tahu. "Apapun yang menyempit dalam pengtahuan malaikat, jin, dan manusia justru sangat luas dalam pengetahuan Dzat Yng Maha Tahu".

bab 1 pembahasanya di [ sini ]
Bab 1 media power point di [ sini ]