thumbnail-cadangan

Seperti yang kita ketahui, Al qur'an adalah kalam Allah yang berupa mukjizat, diturunkan kepada nabi Muhammad dengan porantara Jibril dan membacanya dianggap sebagai ibadah.

Sedangkan mengenai hadits Qudsi, terdapat sejumlah pendapat antara lain :

Hadist qudsi ialah "perkataan-perkataan yang disabdakan Nabi Muhammad dengan mengatakan " Allah berfirman ". Nabi menyandarkan perkataan itu kepada Allah. Beliau meriwayatkan dari Allah SWT.

Kata Ath-Thibi "hadits qudsi ialah titah tuhan yang disampaikan kepada nabi di dalam mimpi, atau dengan jalan ilham, lalu nabi menerangkan apa yang di mimpikannya itu, dengan susunan perkataan beliau sendiri serta menyandarkanya kepada Allah".Pada hadits yang lain, beliau tidak mengatakan : "Berfirman Allah.....".

Abul Baqa' Al Ukhbari dalam kuliyatnya, pada waktu menerangkan perbedaan antara Al qur'an dan hadits qudsi berkata: " Al qur'an ialah wahyu yang lafaz dan maknanya dari Allah". Adapun Hadits qudsi ialah "wahyu yang lafaznya dari Rasul, sedang maknanya dari Allah, diturunkan kepadanyadengan jalan ilham atau dengan jalan mimpi".

Menurut Al Kirmani, hadits qudsi dinamakan juga dengan hadits ilahy dan hadits Rabbany.

Sebagian ulama berkata; "Al qur'an ialah lafaz yang tidak dapat seluruh ahli balaghah membuat yang sepertinya. Dan diturunkanya dengan perantaraan jibril. Hadits qudsi tidak demikian, ia tidak mu'jiz (melemahkan) dan tidak di turunkan dengan perantaraan Jibril. hadits qudsi dinamakan juga dengan hadits ilahy dan hadits Rabbany.

Segolongan ulama berpendapat; segala hadits yang berpautan dengan zat Allah dan sifat-sifat-Nya, dinamakan hadits qudsi, sedangkan yang lain dari itu, tidak.

Dari uraian diatas, jelas bahwa Al qur'an baik dari lafaz maupun maknanya dari allah dan diturunkan atau disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Sedangkan hadits qudsi lafaznya dari Nabi dan maknanya dari Allah, sementara disampaikan kepada Nabi tidak melalui Jibril. Dan kandungannya berkaitan dengan zat Allah dan sifat-sifat-Nya.

Perbedaanya dengan hadits Nabi ialah, hadits Nabi tidak terbatas pada ucapan nabi, tetapi juga pada pebuatan serta penetapanya. Dan isi kandunganya mencakup segalanya.

Kesimpulanya

Perbedaan antara Al qur'an dengan hadits qudsi adalah :
  1. Semua ayat al qur'an adalah mukjizat dan mutawati, sedangkan hadits qudsi tidak
  2. Semua ketentuan hukum bagi Al qur'an tentang membacanya dan menyentuhnya tidak berlaku bagi hadits qudsi
  3. Setiap al qur'an yang dibaca mendatangkan pahala bagi pembacanya, sedangkan hadits qudsi tidak
  4. Meriwayatkan al qur'an tidak boleh dengan maknanya saja atau mengganti sinonimnya, sedangkan al hadits berbeda (boleh)