Hukum Jual Beli Dalam Al quran surah An Nisaa’ Ayat 29

thumbnail-cadangan
Alquran Surah An Nisaa’ Ayat 29
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.